Tietosuojaseloste

Yhteydenottolomake rekisteri

1 Rekisterinpitäjä

Oulun Konttivuokraus Oy
Poikkimaantie 4
90400 Oulu
Suomi
www.konttivuokraus.fi
info@konttivuokraus.fi

 

2 Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa & Tietosuojavastaava

Jesse Mattson
jesse@konttivuokraus.fi
+358 505 890 732

4 Rekisterin nimi

Konttivuokraus Oy:n verkkosivujen yhteydenottolomakkeen rekisteri.

5 Rekisterin julkisuus

Yhteydenottolomakkeen tiedot eivät ole julkisia vaan ne kerätään ainoastaan Oulun Konttivuokraus Oy:n sisäisiä toimenpiteitä varten.

6 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja kerätään tiettyä, nimenomaista ja laillista tarkoitusta varten. Henkilötietoja kerätään yhteydenottoa varten esimerkiksi yrityksemme tuotteiden, palveluiden myyntiin ja yrityksen markkinointiviestintään sekä asiakaspalautteiden käsittelyyn.

7 Rekisterin tietosisältö

Rekisteri pitää sisällään seuraavat tiedot asiakkaasta: nimi, yritys/yhteisö, sähköpostiosoite, puhelinnumero. Lisäksi pyydetään ilmoittamaan viestin aihe ja kiinnostuksen kohde.

8 Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin kerätään tietoa ainoastaan rekisteröidyiltä itseltään www-sivujen kautta.

9 Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti kolmansille osapuolille pl. mikäli henkilö tilaa tuotteen tai palvelun ja henkilön tiedot siirtyvät asiakasrekisteriin.

10 Tietojensiirto kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölle

Tietoja ei siirretä kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölle pl. mikäli henkilö tilaa tuotteen tai palvelun ja henkilön tiedot siirtyvät asiakasrekisteriin.

11 Rekisterin suojauksen periaatteet

Tilat joissa käsitellään henkilötietoja, on suojattu asianmukaisella rakenteellisella suojauksella ja murtohälytysjärjestelmillä sekä riittävällä valvonnalla. Asiakirjat tai tallenteet säilytetään lukituissa tiloissa, joihin ulkopuolisten pääsy on kokonaan kielletty. Vain erikseen nimetyt henkilöt pääsevät niihin käsiksi.

12 Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Lisäksi hänellä on riittävän tarkan ja yksilöidyn tarkastuspyynnön tehtyään oikeus saada tietoonsa itseään koskevat ja tallenteiden sisältämät tiedot. Tarkastuspyyntö tulee osoittaa kirjallisesti ja allekirjoitettuna seuraavaan postiosoitteeseen: Oulun Konttivuokraus Oy, Poikkimaantie 4, 90400 Oulu.

13 Oikeus vaatia tiedon korjaamista ja poistamista

Rekisterinpitäjän on korjattava asianomaisen osoittama virheellinen tieto henkilötietorekisterissä. Rekisterinpitäjällä on myös omatoimisen toiminnan kautta velvoite tarkastaa tietojen asiallisuus ja ajantasaisuus rekisterissä. Rekisteröity voi myös vaatia rekisterinpitäjää poistamaan itseään koskevat tiedot rekisteristä. Tietosuojavastaava johtaa toimenpiteen käsittelyä.

14 Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia henkilötietojen käsittelyn rajoittamista. Rekisteröidyllä on myös oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot, jotka hän on toimittanut rekisterinpitäjälle, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle. Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojen käsittelyä, automaattista päätöksentekoa ja profilointia.

15 Tietojen poistaminen ja säilytysaika

Yhteydenottolomakkeen rekisteristä poistetaan rekisteröidyn tiedot, kun ne eivät enää ole tarpeen tarkoituksen toteuttamiseksi ja viimeistään viiden vuoden kuluttua yhteydenottoon liittyvän tarpeen päättymisestä. Käyttöoikeudet rekisteriin poistetaan, kun rekisterinpitäjä katsoo, että järjestelmän rekisterin käyttäjä ei enää tarvitse työtehtävään liittyvästä syystä pääsyoikeutta tai käyttöoikeutta rekisteritietoon.

Oulun Konttivuokraus Oy poistaa rekisteristä asiakkaan tiedot myös, jos asianomainen itse lakiin perustuen vaatii poistamaan häntä koskevat tiedot. Tietoja ei kuitenkaan poisteta, jos laissa määrätään eri tavalla tai toimivaltainen viranomainen on käynnistänyt prosessin, joka edellyttää säilyttämään tietoja tai muu taho on hakenut Suomen oikeudelta turvasuojaamispäätöstä tiedoille.

16 Rekisteriselosteen hyväksyntä

Rekisteriseloste on hyväksytty jatkuvana ja tarkastettu 14.06.2018

Asiakas- ja markkinointirekisteri

Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen.

1. Rekisterinpitäjä
Oulun Konttivuokraus Oy
Y-tunnus: 1876507-9
Yhteystiedot:

Poikkimaantie 4
90400 Oulu,Suomi
Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa

Jesse Mattson
Tietosuojavastaava Oulun Konttivuokraus Oy
Poikkimaantie 4
90400 Oulu
+358 505890 732
jesse@konttivuokraus.fi

2. Rekisteröidyt

 • Asiakkaat
 • Potentiaaliset asiakkaat
 • Verkkosivuston käyttäjät

3. Rekisterin pitämisen peruste ja käyttötarkoitus

Asiakkaat
Käsittelyn perusteena on oikeutettu etu, joka perustuu henkilön asiakkuuteen. Emme kerää alle 18v tietoja ilman huoltajien suostumusta. Emme kerää arkaluonteisia tietoja henkilöstä. Kerättävät tiedot sisältävät vain asiakkuuden hoitamiseen sekä markkinointiin tarvittavat tiedot henkilöstä ja tämän edustamasta organisaatiosta.

Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus
Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat:

 • Asiakassuhteen hoitaminen
 • Palveluistamme kertominen
 • Markkinointi

Verkkosivujen käyttäjät sekä potentiaaliset asiakkaat
Käsittelyn perusteena on oikeutettu etu. Emme kerää arkaluonteisia tietoja henkilöistä. Käsittely kattaa verkkoivujemme vierailijat sekä tarjous/uutis-kirje tilaukset.

4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot
Rekisteriin voidaan tallentaa seuraavia tietoja

Yhteystiedot

 • Nimi
 • Osoitetiedot
 • Sähköposti
 • Puhelinnumero
 • Henkilön yritys sekä yritystiedot
 • IP-osoite

5. Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteeseen: Oulun Konttivuokraus Oy, Poikkimaantie 4, 90400 Oulu, Suomi

Tarkastusoikeus
Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.

Oikeus tietojen oikaisemiseen
Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot. Rekisterinpitäjä tekee pyydetyt muutokset 21 arkipäivän sisällä ilmoituksesta.

Vastustamisoikeus
Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Suoramarkkinointikielto
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin. Rekisteröity voi kieltää tietojen käyttämisen eroamalla rekisteristä jokaisessa markkinointisähköpostissamme olevan linkin kautta.
Verkkomainonnassa hyödynnämme Googlen,Microsoftin ja Facebookin palveluita. Käyttö perustuu evästeisiin, jotka on kuvattu erillisessä kohdassa.

Poisto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen
Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

5. Säännönmukaiset tietolähteet
Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti asiakassuhteen aikana, verkkosivujamme käytettäessä tai muun henkilökohtaisen tai sähköisen vuorovaikutuksen yhteydessä.

6. Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta markkinointitarkoituksiin Oulun Konttivuokraus Oy:n ulkopuolelle.

Luovutamme tietoja nimetyille kumppaneille laskutus, kirjanpito sekä markkinointitarkoitusta varten. Yritykset ovat sitoutuneet noudattamaan tietosuoja-asetuksen vaatimuksia.

Olemme varmistaneet, että kaikki palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä. Käytämme säännönmukaisesti seuraavia palvelutarjoajia:

 • ActiveCampaign
 • MailChimp
 • RopoKapital
 • Microsoft, sähköposti
 • Google, sähköposti
 • Amazon Web Services

Jotta voisimme toimittaa tuotteet asiakkaillemme, pitää meidän jakaa tiettyjä kerättyjä tietoja sinusta, esimerkiksi kuljetusliikkeille. Kuljetusliikkeellä pitää olla mahdollisuus ottaa sinuun yhteyttä sopiakseen tuotteen toimituksesta. Tämä tarkoittaa sitä, että sinun tarvitsee joissain tapauksissa antaa puhelinnumerosi, nimesi sekä toimitusosoitteesi kolmannelle osapuolelle.

7. Käsittelyn kesto

 • Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa
 • Markkinointilistaltamme rekisteröity pääsee poistumaan itse jokaisessa lähettämässämme markkinointisähköpostissamme olevan linkin kautta.

8. Henkilötietojen käsittelijät
Asiakasrekisteriä käsittelevät Oulun Konttivuokraus Oy:n työntekijät.

Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

9. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle
Tietoja siirretään säännönmukaisesti EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Kun tietoja siirretään EU:n ja ETA:n ulkopuolelle, huolehdimme henkilötietojen suojan riittävästä tasosta muun muassa sopimalla henkilötietojen luottamuksellisuuteen ja käsittelyyn liittyvistä asioista lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

Kaikissa tilanteissa pyrimme valitsemaan tietojen säilytyspaikaksi EU:n alueella sijaitsevat serverit ja palvelimet. Lisäksi pyrimme varmistaan, että kaikki palveluntarjoamamme ovat liittyneet PRIVACY SHIELD-ohjelmaan. Lisätietoa: https://www.privacyshield.gov/welcome

10. Verkkosivustot, Evästeet, Analytiikka
Sivustot
www.konttivuokraus.fi
www.mccontainers.com
www.mccontainers.se

Sivustoilla käytetään markkinoinnin ja mainonnan tehon seurantaan, parantamiseen ja mainonnan kohdennukseen (remarketing) tarkoitettuja seurantakoodeja ja evästeitä. Tarkoituksena on antaa sinulle parempia mainoksia kohdentamisen avulla. Jatkamalla sivuston käyttöä annatte suostumuksenne, että voimme käyttää evästeitä yllämainitun tavoin

Evästeet sekä Analytiikka
Tämä sivusto käyttää Google Inc:n (Google) Google Analytics -verkkoanalyysipalvelua. Google Analytics käyttää ns. ”evästeitä”, jotka ovat tietokoneellesi tallennettavia tekstitiedostoja ja mahdollistavat sivuston käyttösi analysoinnin. Seurannan tarkoituksena on kohdentaa markkinointia paremmin ja luoda juuri sinulle soveltuvia mainoksia. Lisäksi seurannan avulla voimme kehittää sivustoamme ja tilastoida kävijöitä.

Lisätietoa evästeistä: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=fi

Sivustolla käytetään Google Consent Mode v2:n mukaista seurantaa. Lisätietoa Consent Modesta: https://support.google.com/google-ads/answer/10000067?hl=en

Googlen hankkimat tiedot tämän sivuston käytöstäsi siirretään ja tallennetaan Googlen palvelimelle, jotka voivat sijaita EU alueen ulkopuolella ja joihin näissä tapauksissa sovelletaan alueen paikallista tietosuojalainsäädöksiä. Lisätietoa Google Analytics ohjelmasta sekä Googlen yksityisyyskäytänteistä löydät täältä: https://policies.google.com/privacy?hl=fi

Sivusto käyttää Google AdWords palvelua, Googlen tarjoamaa analysointipalvelua. Näin toimiessaan se asettaa evästeen keskustelun seurantaan (”konversioseuranta”) tietokoneesi kovalevylle (”konversio eväste”). Nämä evästeet vanhentuvat 30 päivässä eikä niitä käytetä henkilökohtaiseen tunnistamiseen. Jos vierailet tietyillä sivuilla verkkosivullamme, voimme yhdessä Googlen kanssa havaita, Näistä tilastoista saamme tietoa käyttäjien kokonaismäärästä, jotka ovat klikanneet näytettyä mainosta Googlessa ja tulleet näin ollen uudelleenohjatuksi kyseiselle sivulle.

Voit estää evästeiden tallentamisen selainohjelmistosi sitä koskevalla asetuksella; huomautamme kuitenkin, että et siinä tapauksessa välttämättä pysty hyödyntämään kaikkia tämän sivuston toimintoja kokonaisuudessaan. Voit myös estää tietojen keräämisen sivuston käytöstäsi (IP-osoitteesi mukaan lukien) ja näiden tietojen välittämisen Googlelle sekä niiden käsittelyn Googlen toimesta lataamalla ja asentamalla seuraavan linkin kautta saatavana olevan selainlaajennuksen: tools.google.com/dlpage/gaoptout/eula.html?hl=fi

Muut mainontaohjelmistot

 • Facebook
 • LinkedIn
 • Hotjar

11. Rekisteriselosteen hyväksyntä

Rekisteriseloste on hyväksytty jatkuvana ja tarkastettu 14.06.2018